top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådets årsmøte tirsdag 9.juni på Oscarsborg Festning

ÅRSMØTE på Oscarsborg Festning

DET VIL GÅ FERGE FRA SUNDBRYGGA KL. 9.20.
Det er ikke parkeringsmuligheter ved Sundbrygga. Det er en avgiftsbelagt parkeringsplass på Huskvik, ca. 200 meter fra fergekaia.   

DAGSORDEN
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive referatet
3) Årsberetning 2014, Fagrådets leder og lederne av utvalgene orienterer
4) Regnskap 2014, se Årsberetning 2014
5) Forslag til budsjett 2016
6) Valg
7) Status for fjorden til og med 2014 v/ NIVA
8) Status for fjorden så langt i 2015 v/Norconsult
(lunsj ca. kl.11.30)

FAGLIG SESJON kl.12.30 – ca. kl. 14.30
• Kirsti Grundnes Berg, VEAS orienterer om 3GA prosjektet; «Et tre generasjoners perspektiv  på utforming av den sentrale avløpsinfrastrukturen rundt Indre Oslofjord mot år 2100».
• Omvisning kl. 13.15.

På grunn av servering vil vi gjerne ha påmelding innen 20.5.2015 via mail til: svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no eller tlf. 23 44 04 21.