top image

Når det gjelder forurensningssituasjonen i Oslofjorden de siste 25 årene så har utviklingen i all hovedsak vært positiv.

Forurensningstilførsler arrow
Forurensningstilførsler

Oslofjorden er landets mest brukte friluftsområde. Mulighetene for aktiviteter er nær sagt ubegrensede.

Når det gjelder forurensningssituasjonen i Oslofjorden de siste 25 årene så har utviklingen i all hovedsak vært positiv. Deler av avløpsnettet er blitt fornyet og det er bygget store renseanlegg hvor avløpsvannet fra kommunene gjennomgår langtgående behandling. Overløpsmengdene er vesentlig redusert, og de store overløpene ledes ut på dypt vann. Slike overløp skjer nå kun ved spesielt sterke nedbørssituasjoner.

Rensetiltakene i indre Oslofjord har forandret fjordens vannkjemi. Tilstanden bedømt ut fra fosfor- og ammoniumkonsentrasjonene i fjordens overflate vintertid har klart blitt bedre siden 1970-tallet. Det er dog ingen signifikant endring for de øvrige nitrogenforbindelser, men tendensen er positiv.

Oslofjordens sentrale beliggenhet betyr at det finnes mange mulige kilder til forurensning. Foruten utslipp fra avløpsnett og renseanlegg, tilføres fjorden forurensning fra jordbruk, industri, nedbør (direkte på havflaten) og fra båttrafikk på fjorden.

De siste beregninger av tilførslene (kilde: Fagrådsrapport nr 84) viser at ca 76 tonn fosfor og ca 3000 tonn nitrogen slippes ut i fjorden årlig. Tallene er basert på målinger foretatt i elver og på renseanleggene samt beregnete tilførsler nedstrøms målestasjonene.


Relevante rapporter
Kartlegging av tilstand og oppfølging av utslipp av tarmbakterier og avløpssøppel til indre Oslofjord.
Toalettavløp fra charterbåter og fritidsbåter i indre Oslofjord.