top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Nyheter
I år blir årsmøtet digitalt. Program kommer. 
Julehilsen fra Fagrådet for indre Oslofjord Året 2020 har vært et annerledes år også for Fagrådet. Aktiviteten har likevel vært høy, med mye møter og flere prosjekter. Årsmøtet ble noe utsatt og holdt delvis digitalt. I år ...
Mandag 7.12 skal Fagrådets leder, Sigurd Grande, holde et innlegg på Norsk vannforenings seminar om Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning. Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening. Påmelding og digital streaming via Tekna / norsk vannforening: https://www.tekna.no/kurs/krise--nod--reserve--og-beredskapsvannforsyning-39568/ ...
Årsmøtet 2020 I 2020 ble årsmøtet avholdt fredag 30.09. Flere fra styret og foredragsholdere møttes på Thon hotell Ski, mens øvrige medlemmene og andre interessenter deltok digitalt.  Dere finner presentasjonen fra årsmøtet her. Møtereferat ...
Årsmøtet 2020 I 2020 ble årsmøtet avholdt fredag 30.09. Flere fra styret og foredragsholdere møttes på Thon hotell Ski, mens øvrige medlemmene og andre interessenter deltok digitalt.  Dere finner presentasjonen fra årsmøtet her. Møtereferat ...
Save the date! Fagrådets årsmøte blir avholdt digitalt fredag 30.oktober Til Fagrådets medlemmer, assosierte medlemmer, medlemmer av utvalgene og andre interesserte, Velkommen til Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord ...
Presentasjon av rapporten Oslofjordmodellen 2. september, kl. 09:00—11:00 presenterer Sweco en teoretisk beregningsmodell for vannforsyningen i «Indre Oslofjordområdet». Målgruppen er berørte kommuner og vannverk. For spørsmål og påmelding, ...
Fagrådet for vann & avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått seg en Twitter-konto. Følg oss på @forIndre for nyheter og oppdateringer      
Grunnet koronasituasjonen har Fagrådets styre bestemt seg for å utsette årsmøtet 2020. På sist styremøte ble det vedtatt at årsmøtet utsettes til høsten. Fagrådets styret tar stilling til saken på første møtet over sommeren, ...
AVLYST!   Velkommen til årets driftsseminar på Holmen Fjordhotell 28.-29.oktober 2020   Fagrådet ved Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ønsker i år velkommen til driftsseminar onsdag 28. – torsdag 29. oktober. Seminaret vil ...
Svanhild Fauskrud blir pensjonist fra 29.februar 2020. Ved spørsmål til Fagrådet i perioden 25.februar til 14.april, ta kontakt med Toril Giske, e-post toril.giske@vav.oslo.kommune.no eller på mobiltlf. 90 17 97 00 Line Kristin Haug tiltrer som Fagrådets sekretær ...
Programmet er: Tirsdag 30.oktober: Kl. 9-10: Registrering Kl.10-10.15: Utvalgets leder Mads Aulie, Bærum kommune ønsker velkommen Kl.10.15-10.45: Mengdemålere på avløp og overløp, Omarhaug-Krohne kl. 10.45-11.30: leverandørinnlegg/leverandørutstilling ...
Fagrådets høstmøte avholdes tirsdag 12.12.2017 hos VAV i Herslebsgate 5 kl. 10 til ca. kl. 14.   Dagorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Valg av 2 representanter til å underskrive referatet Fagrådets ...
Årets driftsseminar avholdes på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 1. og 2.november 2016.   Tirsdag 1.november: 09:30 – 10:15 Registrering m/enkel servering  10:15 – 10:30 Åpning ved utvalgets leder Reidar Kveine 10:30 - 11:00 Hvordan ...
Fagrådets høstmøte avholdes på Bekkelaget renseanlegg tirsdag 6.desember fra kl. 10.  DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av 2 representanter til å underskrive referatet 4. Fagrådets ...
Velkommen til driftseminar 10. og 11.november 2015 på Quality Spa & Resort Holmsbu.   Program tirsdag 10.november: Lekkasjedeteksjon på vann, klimautvikling og utfordringer for vann og avløp, overløp, hvordan vi arbeider for å få kartet til ...
ÅRSMØTE på Oscarsborg Festning DET VIL GÅ FERGE FRA SUNDBRYGGA KL. 9.20. Det er ikke parkeringsmuligheter ved Sundbrygga. Det er en avgiftsbelagt parkeringsplass på Huskvik, ca. 200 meter fra fergekaia.    DAGSORDEN 1) Godkjenning av innkalling ...
Driftsseminaret 2014 vil bli arrangert på Radisson Blu Hotel i Nydalen i Oslo.   Tirsdag 4. november 2014 Tid Tema Foredragsholder 10:30-11:30 Registrering  11:30-12:30 Lunsj  12:30-12:45 Åpning ved utvalgets leder - info om Fagrådets ...

Du kan trygt bade i Indre Oslofjord. Men kartlegging som Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått utført, viser at sjøbunnen i hele fjorden er forurenset. I områder sør for Malmøya, i Lysakerfjorden, utenfor Sandvika og mellom Sjursøya og Malmøya anbefaler vi at det gjøres undersøkelser for å forberede tiltak.
(Hele rapporten finner du lenger ned på denne siden)

Forrige rapport viste til dypvannfornyelse i Vestfjorden i februar, og at det fortatt var anoksisk dypvann i Bunnefjorden. I april viste sondedata at det har vært dypvannsfornyelse også i Bunnefjorden. I februar lå forholdene til rette for en dypvannsfornyelse, men det nye dyputslippet til Nordre Follo RA som har gitt økt vertikal blanding i bassenget, kan ha vært tungen på vektskåla som har gitt fornyelse av bunnvannet. Det er bare to år siden forrige dypvannsfornyelse.

Rapport fra tokt 11. og 12. februar 2021 - Miljøovervåking av Indre Oslofjord

I Ytre Oslofjord var det i februar tegn på at det har strømmet opp varmt vann fra dypet. Dette er en viktig forutsetning for at det skal skje en dypvannsfornyelse i Indre Oslofjord.
Det har vært dypvannsfornyelse i Vestfjorden, Oslo havnebasseng og delvis i bassenget nord for Steilene. I Bunnefjorden er det fortsatt anoksisk vann.

Vannkvalitet i Koronaens tid.

I desember 2018 var det lave oksygenforhold i hele fjorden. I februar 2019 hadde det vært en fullstendig dypvannsfornyelse i hele fjorden. Nå er det igjen lave oksygenkonsentrasjoner i Lysakerfjorden, Bunnefjorden, Oslo Havn, Bærumsbassenget og Steilene Nord.

Det ligger ikke til rette for dypvannsfornyelse i Bunnefjorden vinteren 2019/2020.

Bunnebotten skiller  seg ut med å ha svært høye verdier av nitrogen både sommer og vinter.

I Indre Oslofjord kan det være anoksisk vann i Bunnefjorden, Bærumsbassenget og ved Steilene. I løpet av vinteren 2018-2019 var det fullstendig dypvannsfornyelse i Bunnefjorden. På 30-40 meters dyp var det et tydelig oksygenminimum, som skyldes at oksygenfattig dypvann har blitt løftet opp.

Det er muligheter for fypvannsfornyelse i Vestfjorden i 2019-2020.

Bedre siktedyp i fjorden i oktober i forhold til august.

Siktedypet i fjorden var dårligst innenfor Osloøyene og i Bærumsbassenget, som sannsynligvis skyldes flomvann i forkant av toktet. Flomvannet bragte med seg mye partikler.

Siktedypet var høyt i Bunnebotten, som tyder på lite avrenning fra Årungen.

Det kom en ny oppblomstring rundt 5 m i begynnelsen av juni.

På stasjonen Ap2, var det i slutten av august en oksygenmetning på 5,4% på 24 m dyp (bunn), som skyldes nedbrytning av organisk materiale fra bl.a. døde alger som synker til bunn.

Tydelig lukt av hydrogensulfid på bunnen, stasjon B14 i Bærumsbassenget.

Det var mindre alger i fjorden i mai enn i april, men fortsatt høye klorofyll-a verdier.

Ganske likt sikktedyp i mai som i april. Algeoppblomstringen påvirker siktedypet.

Mye pollen observert i fjorden i mai.

Det var kraftig våroppblomstring av planteplankton i hele fjorden.

Siktedypet i var som ventet mye lavere i april enn i slutten av februar. 

Fargen var blågrønn til grønn i februar, mens den i april var mer grønnbrun til grønngul.

Lavt siktedyp i Bunnebotten som er påvirket av Årungenelva og i Gråøyrenna som er påvirket av Årosvassdraget. 

Algeoppblomstringen påvirket det generelt lavere siktedypet i fjorden.

NIVA har fra 2019 overtatt miljøovervåkningen av Indre Oslofjord.

I flere av bassengene i Indre Oslofjord har vannmassene lang oppholdstid, gjelder spesielt Bunnefjorden og Bærumsbassenget. I denne perioden tilføres ikke bassengvannet oksygen, samtidig vil konsentrasjonen av silikat, fosfat, ammonium hope seg opp.

I løpet av vinteren 2019 har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse i Bunnefjorden.

Siktedypet i februar var i hele fjorden høyt.

I Vestfjorden ble dypvannet sør for Lysakerfjorden "fornyet" i løpet av vinteren 2017-2018 og våren 2018. I overflaten (grunnere enn 20 m) er oksygenforholdene "svært gode", i mellomliggende vannmasser (20-60 m) er tilstanden "god" til "moderat" mens vannmassene dypere enn 60 m har "moderate" oksygenforhold.

Oksygenforholdene i Bunnefjorden bedret seg gradvis gjennom våren 2018. Siden mai har forholdene blitt dårligere igjen, vannmassene under 20 m har nå "dårlig" tilstand og dypere enn 85m er tilstanden "svært dårlig". Det er ikke påvist H2S i noen av prøvene fra Bunnefjorden i desember.

Siktedypet i desember 2018 var dårligere eller tilsvarende som i 2017. Mye nedbør før prøvetaking ga store mengder partikler i vannet, spesielt i Bunnebotn og Sandvika.

I Vestfjorden ble dypvannet sør for Lysakerfjorden "fornyet" i løpet av vinteren 2017-2018 og våren 2018. Oksygenforholdene i Bunnefjorden bedret seg gradvis gjennom våren 2018. Siden mai har forholdenen igjen blitt dårligere. Det ser ut til å ha vært en omblanding i de aller dypeste vannmassene i Bunnefjorden som har medført at det kun er helt ved bunnen at konsentrasjonen er under 0,5 ml/l, dvs. det har ikke foregått noen fullstendig dypvannsfornyelse i Bunnefjorden som ble antydet våren 2018.

Siktedypet var bedre i 2018 enn i 2017 på 9 av stasjonene og dårligere enn i 2017 på 6 av stasjonene.

I Vestfjorden ble dypvannet sør for Lysakerfjorden "fornyet" i løpet av vinteren 2017 - 2018 og våren 2018. Oksygenforholdene i Bunnefjorden har gradvis økt gjennom våren 2018. Siden mai har forholdene igjen blitt dårligere, vannmassene under 30 m har "dårlig" tilstand og dypere enn 115 m er tilstanden "svært dårlig". Målingene i mai antydet at det kunne komme en fullstendig dypvannsfornyelse i Bunnefjorden, men dette har ikke skjedd.

Siktedypet i august 2018 var bra og ved alle stasjoner bedre enn i 2017. På fire av stasjonene er siktedypet målt i august 2018 det høyeste som er målt siden august 2005.

I Vestfjorden, sør for Lysakerfjorden, har det vært dypvannsfornyelse i løpet av vinteren 2017-2018 og våren 2018.Oksygenkonsentrasjonen i Bunnefjorden har gradvis økt gjennom våren 2018.Tidligere i år hadde vannmassene under 70 m "svært dårlig" tilstand, men denne grensen er nå senket til 125 m.

Sikedypet i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn i 2017.

Dypvannsfornyelse i Vestfjorden sør for Lysakerfjorden i løpet av vinteren 2017-2018 og våren 2018. Oksygenrikt vann har også blitt tilført de mellomliggende vannmassene i Lysakerfjorden og Bunnefjorden.

Det er fremdeles "svært dårlig" tilstand i de dypeste deler av Bunnefjorden under 90 m. Vannmassene dypere enn 125 m var anoksiske, vannmassene mellom ca. 20 - 90 m varierte fra "god" til "dårlig" mens vannmassene i de øverste 20 m hadde "svært god" tilstand. Det er mye som tyder på at det kan bli en delvis "dypvannsfornyelse" i Bunnefjorden våren 2018.

Siktedypet i april 2018 var bra, i de fleste tilfeller bedre enn i 2017. 

Fagrådets styre har gjennomført en teknokratisk mulighetsstudie med fokus på vannkvaliteten i fjorden helt uavhengig av kommunegrenser og politiske beslutninger. Den teknokratiske mulighetsstudien har hatt 100- årsperspektivet som horisont, og har sett på de to store renseanleggene og tunnelsystem for østsiden i Indre Oslofjord-regionen. Utredningen har lagt alle gjeldende avtaler til side for å se rent teknisk på hva som er de beste løsningene til fjordens beste.

Det har ikke vært dypvannsutskiftning i Bunnefjorden gjennom vinteren 2017-2018.Tilstanden i bunnvannet (under ca. 70 m) er i tilstandsklasse "svært dårlig". H2S målingene på utvalgte vanndyp under 70 m i februar viste at vannmassene var anoksiske dypere enn 100 m. I de mellomliggende vannmasser varierte tilstandsklassen fra "moderat" til "dårlig", mens oksygenforholdene i de øverste 20m av vannsøylen hadde tilstandsklasse "svært god" til "god".

I Vestfjorden ble dypvannet sør for Steilene fornyet i løpet av høsten og vinteren 2017-2018. Vannmassene nord for Steilene og inn i Lysakerbassenget er omtrent uendret fra målinger i desember 2017 og oksygenforholdene er fremdeles i "moderat" til "dårlig" tilstand i bunnvannet. Mellomliggende vannmasser i Vestfjorden har generelt gode forhold ytterst mot Drøbak, og går over i "moderat" tilstand lenger innover i fjorden. I overflaten er oksygenforholdene "gode" til "svært gode".

Siktedypet i februar 2018 var svært godt og i de fleste tilfeller bedre enn i foregående år.

Overvåkingsprogrammet for Indre Oslofjord består i analyser av marinbiologi og hydrografi/hydrokjemi. Toktene gjennomføres 6 ganger årlig på 15 stasjoner.

I desember 2017 er oksygenforholdene i Vestfjorden, sør for Steilene, i tilstandsklasse "god", med unntak av dypvennet ved Spro hvor tilstanden er "moderat". Nord for Steilene og inn i Lysakerbassenget har bunnvannet "moderat" til "dårlig" tilstandsklasse. I mellomliggende vannmasser er tilstanden "moderat" og i overflaten "god" til "svært god".

Bunnvannet i Bunnefjorden er tilnærmet uendret i tilstandsklasse "svært dårlig". I de mellomliggende vannmasser varierer tilstandsklassen fra "moderat" til "dårlig", mens de øverste 10-15 m av vannsøylen har tilstandsklasse "svært god" til "god".

I 2017 avtar oksygenforholdene i bunnvannet i Vestfjorden gjennom sommeren og utover høsten. Fra oktober og videre utover mot desember skjer det en dypvannsutskiftning i Vestfjorden. Denne vannutskiftningen brer seg også innover i de øverste mellomliggende vannmassene i Bunnefjorden og som medfører økte oksygenkonsentrasjoner her. Under 80 m har Bunnefjorden "svært dårlige" oksygenforhold gjennom hele året.

Siktedypmålingene fra desember er noe usikre grunnet redusert dagslys om vinteren. Noen stasjoner magler data, da det var for mørkt til å utføre målinger.

Oksygenforholdene i bunnvannet i Vestfjorden er i oktober i tilstandsklasse "moderat" til "dårlig". Mellomliggende vannmasser har tilstandsklasse "god" til "moderat", mens overflatevannet er i tilstandsklasse "svært god".

I Bunnefjorden er bunnvannet under ca. 70 m i tilstandsklasse "svært dårlig", i de intermediære vannmasser varierer tilstandsklassen fra "moderat" til "dårlig", mens de øverste vannmassene har tilstandsklasse "svært god" til "god".

Sommeren 2017 har det vært lite tilstrømming av oksygenrikt vann inn i Vestfjorden over Drøbakterskelen fra ytre fjord. Dette har resultert i avtagende oksygenforhold i bunnvannet i Vestfjorden gjennom sommeren og høsten.I oktober er det kommet inn noe oksygenrikt vann over Drøbakterskelen som hovedsakelig har blandet seg inn i de intermediære vannmasser.

Tilsvarende målinger i Bunnefjorden viser lange perioder med lite oksygen tilstede avbrutt av perioder med bedre oksygenforhold. Sistnevnte perioder starter normalt med en rask oksygenøkning med påfølgende gradvis avtakende oksygenkonsentrasjoner igjen. Forbedrede oksygenforhold skjer i forbindelse med dypvannsfornyelser i Bunnefjorden.

I indre fjord, vest for Nesodden, er siktedypet noe bedre i oktober 2017 enn i oktober 2016. Resterende stasjoner viser dårligere siktedyp i 2017 enn 2016.

Oksygenforholdene i Vestfjorden er i august i tilstandsklasse "moderat", som viser at det i sommerperioden har vært mindre tilstrømming av oksygenrikt vann fra ytre fjord.

I Bunnefjorden er bunnvannet under ca. 70 m i tilstandsklasse "svært dårlig". I de intermediære vannmasser varierer tilstandsklassen fra "god" til "dårlig", mens de øverste 20 m av vannsøylen har tilstandsklasse "svært god" til "god".

Siktedypet er generelt bedre i august 2017 enn i august 2016. 

Oksygenforholdene i Vestfjorden er i mai i tilstandsklasse "svært god" til "god". Bunnvannet i Bunnefjorden (under 70m) er i tilstandsklasse "svært dårlig" mens i vannmassene mellom 20-70m varierer tilstandsklassen fra "god" til "dårlig". De øverste 20m har tilstandsklasse "svært god" til "god". Målinger i Vestfjorden viser hypige endringer i oksygenkonsentrasjonen der endringene er relatert til varierende tilførsel av oksygenrikt vann over Drøbakterskelen fra Ytre Oslofjord.


I mai 2017 er siktedypet noe bedre enn mai 2016. Målingene i mai 2017 ligger i de fleste tilfeller litt under gjennomsnittet for perioden 2005-2017.
 

Oksygenforholdene i Vestfjorden i april er i tilstandsklasse "svært god" til "god".

I Bunnefjorden er bunnvannet (under 70m) i tilstandsklasse "svært dårlig", vannmassene mellom ca. 25 - 70m i tilstandsklasse "moderat" til "dårlig" og de øverste 25m i tilstandsklasse "svært god" til "god".

I Vestfjorden var det dypvannsutskiftning mellom april-mai 2016 og vinteren 2016-2017. Vannutskiftningen har hatt påvirkning av vannmassene over 70m i Bunnefjorden. Det har ikke vært utskiftning av bunnvannet i Bunnefjorden siden vinteren 2013-2014.

 

Generelt er det en økende temperatur mellom 2011 og 2017, men variasjonen ligger innenfor normalvariasjonen.

 

I april 2017 er siktedypet betraktelig dårligere enn april måned tidligere år. Undersøkelser i slutten av mars  og i april 2017 viser en sor oppblomstring av planteplankton i fjorden, som vil ha innvirkning på siktedypet.

 

I Vestfjorden skjer dypvannsutskiftningen årlig, mens den i Bunnefjorden skjer ca. hvert 3-4 år under 50-60 meter. Varme vintre med redusert nordavind vil på den annen side ha negativ innvirkning på fjorden. Det har vært en dypvannsutskiftning i Vestfjorden mellom desember 2016 og februar 2017. Denne vannutskiftningen har hatt påvirkning på de intermediære vannmassene i Bunnefjorden.

Oksygenforholdene i Vestfjorden er i februar i tilstandsklasse "svært god" til "god". I Bunnefjorden er bunnvannet (under 70 m) i tilstandsklasse "svært dårlig", vann mellom ca. 20-70 m er i tilstandsklasse "moderat" til "dårlig" og de øverste 20 m er i tilstandsklasse "svært god" til "god".

Tetthetsprofilet i fjorden gjennom året viser større variasjoner i Vestfjorden enn i Bunnefjorden. Det skyldes bl.a. at det i Vestfjorden finnes terskelinitierte tidevannsbølger som skaper turbulens som medfører økt blanding.

Ingen oksygenresultater er tatt med på grunn av usikkerhet med målingene.

Tetthetsprofilet i fjorden i oktober 2016 viser:

- tettheten i bunnvannet utenfor Drøbaksterskelen er høyere enn tettheten i Indre Oslofjord

- tettheten i bunnvannet i Vestfjorden er lavere enn tettheten i bunnvannet i Bunnefjorden

- tettheten i overflatevannet er høyere enn normalt

 

Siktedypet i oktober 2016 er gjennomgående bedre enn på samme tid i 2015. Siktedypet har vært dårligere gjennom sommeren 2016 med til dels brunlig vann flere steder, men er blitt betrakelig bedre i oktober.

Oksygenforholdene i Vestfjorden er i tilstandsklasse "god" til "svært god" i desember, med unntak av noe vann mellom ca. 20-30 m fra Spro og innover i fjorden som er i tilstandsklasse "moderat".

I Bunnefjorden er bunnvannet under ca. 75 m i tilstansdklasse "svært dårlig", vann i ca. 20-75m i tilstandsklasse "moderat" til "dårlig" og i de øverste 20 m i tilstandsklasse "svært god" til "god".

I april-mai og høsten 2016 ble Indre Oslofjord tilført en "puls" med oksygenrikt vann over Drøbakterskelen. Innstrømmingen av disse oksygenrike vannmassene hadde en svak påvirkning på vannmassene i Bunnefjorden.

 

Tettheten i bunnvannet utenfor Drøbakterskelen er litt tyngre enn tettheten i Indre Oslofjord. Tettheten i bunnvannet i Vestfjorden er omtrent lik som tettheten i bunnvannet i Bunnefjorden. Tettheten i overflatevannet er høyere enn normalt.

Oksygenforholdene i Vestfjorden er stort sett gode i august. Fra Lysakerfjorden og innover Bunnefjorden er det en svak bedring i oksygenforholdene mellom 20 og 110 m vanndyp. Under 110 m i Bunnefjorden er oksygenforholdene omtrent uendret.

Dypvannsfornyelse fant sted i Vestfjorden vinteren 2016. I tillegg kom det inn oksygenrikt vann i Vestfjorden i perioden april-mai 2016, som medførte en forbedrede oksygenforholdene i dypvannet i Lysakerfjorden og de intermediære vannmasser i ytre deler av Bunnefjorden. Disse oksygenrike vannmassene har sannsynligvis gjennom sommeren blitt ført videre inn i Bunnefjorden, som er årsaken til svak oksygenkonsentrasjonsøkning i Bunnefjorden mellom 20 og 110 m vanndyp i august.

Tettheten i dypvannet i Vestfjorden har øktpga påfylling av tungt vann med høyere salinitet over Drøbak-terskelen.

Siktedypet har generelt vært "dårlig" gjennom hele sommeren 2016 med til dels brunlig vann flere steder.

Lange kalde vintre fra nord er gunstig for å få til dypvannsutskiftning i fjorden. I Vestfjorden skjer dypvannsutskiftningen årlig, mens hvert 3. - 4. år i Bunnefjorden.

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteten i fjorden. I Vestfjorden er oksygenforholdene svært gode i bunnvannet, mens dårlige oksygenforholdene i Bunnefjorden.

Generelt viser dataene at siktedypet i mai 2016 er dårligere enn på samme tid i 2015.

Undersøkelser av naturtilstand, ved hjelp av foraminiferundersøkelser bakover i tid, viser generelt gode oksygenforhold i fjordsystemet frem til slutten av 1800-tallet.Men menneskelig påvirkning har ført til redusert oksygen i bunnvannet, sannsynligvis som følge av økt tilførsel av næringssalter og nedbrytning av organisk materiale.Selv om forurensningsbelastningen har avtatt de site tiårene, er det fremdeles mye "oksygengjeld" i sedimentene som fører til en tidsforsinkelse med hensyn til restituering av bunnfaunaen.
Oksygenforholdene er stort sett "gode" i bunnvannet i Vestfjorden sør for Steilene. "Svært dårlige" oksygenforhold i Bunnefjorden.


Ingen bunnvannutskiftning i Bunnefjorden. Bunnvannutskiftning fant sted i Vestfjorden i løpet av vinteren.


Siktedypet i april 2016 er dårligere enn på samme tid i 2015.

 

Fagrådets årsberetning 2015.

Forurensningsbelastningen har avtatt de siste tiårene, men det er fremdeles mye "oksygengjeld" i sedimentene som fører til tidsforsinkelse mhp restituering av bunnfaunaen. Det er viktig med gode oksygenforhold for å opprettholde biodiversiteten i hele området.

I Vestfjorden er oksygenkonsentrasjonen bedret fra desember 2015 til februar 2016 mens oksygenforholdene i bunnvannet i Bunnefjorden er fortsatt dårlige.

Det har skjedd en utskiftning av vannmassene i de dypere deler av Vestfjorden mens forholdene i Bunnefjorden ligger ikke til rette for vannutskiftning denne vinteren.

Temperaturen i både Vestfjorden og Bunnefjorden i februar 2016 ligger nær medianen for den samme perioden de siste 4 årene. 

Det er en økning i siktedypet i februar 2015 og 2016 i forhold til siktedypet målt i 2014.

Toktrapporten presenterer data fra hovedtokt for undersøkelse av hydrografi, vannutskiftning og hydrokjemi.

I Vestfjorden har oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet økt fra oktober til desember mens oksygenforholdene er omtrent uendret i Bunnefjorden.

Tettheten i Vestfjorden er lavere enn tettheten i de dypere vannmassene utenfor, dvs. det ligger til rette for vannutskiftning her.

Temperaturen både i Vestfjorden og Bunnefjorden ligger nær medianen for de siste fire årene.  

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteten i Indre Oslofjord.

Oksygenkonsentrasjonen i Vestfjorden er redusert fra april til oktober 2015. I Bunnefjorden er oksygenforholdene omtrent uendret.

Tettheten i de dypere vannmassene i de dypere delene av Vestfjorden er blitt lavere, som sannsynliggjør en vannutskiftning her. Siden tettheten i Bunnefjorden er høyere enn i Vestfjorden, må bunnvannet i Vestfjorden skiftes ut før vannutskiftningen i Bunnefjorden kan starte.Dermed ligger det ikke til rette for en dypvannsfornyelse i Bunnefjorden nå.

Temperaturen i Vestfjorden og Bunnefjorden ligger nær median for den samme perioden de siste 4 årene.

Så langt i 2015 har siktedypet vært best i mars og april, minst i juni og oktober og er betydelig dårligere enn siktedypet i 2014 samt dårligere enn gjennomsnittet for perioden 1991-2001.

Oksygenkonsentrasjonen i Vestfjorden er lavere i august 2015 enn tidligere dette året. Det er fortsatt dårlige oksygenforhold i dypvannet i Bunnevannet.

Tettheten i Vestfjorden er lavere enn tettheten i de dypere vannmassene utenfor. Tettheten i Bunnefjorden er høyere enn i Vestfjorden men lavere enn de dypere vannmassene utenfor Drøbaksterskelen. Sannsynligheten er større for vannutskiftning i Vestfjorden enn i Bunnefjorden.

Både i Vestfjorden og i Bunnefjorden ligger vanntemperaturen rundt medianen med tydelig temperaturøkning i overflatevannet mellom mai og august 2015.

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Siktedypet var på det laveste i juni.

I Vestfjorden og utenfor terskelen er oksygenkonsentrasjonen ikke bedret fra april til mai 2015. Det er fortsatt dårlige oksygenforhold i dypvannet i Bunnefjorden.

Tettheten i Vestfjorden er lavere enn tettheten i de dypere vannmassene utenfor. Tettheten i Bunnefjorden er høyere enn i Vestfjorden men lavere enn i de dypere vannmassene utenfor Drøbaksterskelen. Dermed ligger det ikke til rette for en dypvannsfornyelse i Bunnefjorden nå.

Siktedypet i mai har gått ned i forhold til april som skyldes økt produksjon i vannsøylen.

Bedret oksygenkonsentrasjon i Vestfjorden og utenfor terskelen fra februar til april 2015. Fortsatt er det dårlige oksygenforhold i dypvannet (80m) i Bunnefjorden men tilsvarer målinger utført i slutten av 2014 og begynnelsen av 2015.

Det ligger ikke til rette for en dypvannsfornyelse i Bunnefjorden nå.

Siktedypet i april 2015 har økt i forhold til målinger gjort i desember 2014 og februar 2015.

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteten i hele området. Sjøvannets tetthet i Vestfjorden er lavere enn tettheten i de dypere vannmassene utenfor. Tettheten i Bunnefjorden er høyere enn i Vestfjorden. Resultatene for februar 2015 viser at det ikke er vannmasser med tilstrekkelig høy tetthet ved terskelnivåene til en umiddelbar vannutskiftning.

Hovedkonklusjoner: miljøgiftforurensninger i veivann er i stor grad knyttet til den fineste partikkelfraksjonen.

Kommunenes tiltak for å redusere miljøgifter fra tette flater til resipientene er:

1. Systematisk gatefeiing

2. Systematisk tømming av sandfang

3. Bruk av blågrønne løsninger i veiskulder , midtrabatter m.m. 

På oppdrag fra Fagrådet for indre Oslofjord, og med økonomisk bidrag fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Miljødirektoratet, kom NIVA i 2013 med rapporten "Indre Oslofjord - Sammenstilling av data om miljøgifttilførsler og forekomst av miljøgifter i sediment". Ut fra de gjennomførte beregningene fremsto tilførsler fra tette flater som svært viktige for tilførsler av tungmetaller og organiske miljøgifter til Indre Oslofjord.

Derfor dette litteraturstudie for å sammenstille kunnskap om tilførsler av tungmetaller og organiske miljøgifter fra tette flater samt om tiltak som kan begrense de nevnte tilførslene. 

Referat fra Fagrådets høstmøte 2014.

Det er synkende oksygenkonsentrasjoner i dypere vannmasser i Bunnefjorden og Vestfjorden mens det det fortsatt er gode oksygenforhold i dypvannet i Bekkelagsbassenget. Alle høyere former for marine organismer har minstekrav til vannets oksygenkonsentrasjoner, reker krever > 1 ml/l og torsken har større krav.

I Vestfjorden var det dypvannsfornyelse mellom mai og august. Det er fortsatt mulighet for dypvannsfornyelse i Indre Oslofjord utover vinteren.

Temperaturen i Vestfjorden er blant de høyeste som er målt i perioden 1933 - 2010.

Siktedypet har blitt betydelig bedre i fjorden siden 1970-tallet som følge av rensetekniske tiltak. Plante og dyrelivet i gruntvanns-samfunnene har blitt rikere, og større del av fjordens grunnområder er nå produktive.

Trenden med synkende oksygenkonsentrasjon i Bunnefjorden fortsetter.Oksygenkonsentrasjonene har sunket i hele Vestfjorden som bekrefter at vi er inne i en stagnasjonsperiode. Det var en dypvannsfornyelse i Vestfjorden mellom mai og august. Mellom 20 og 70 m dyp er det uvanlig høye oksygenkonsentrasjoner i Bunnefjorden. Det er fortsatt gode oksygenforhold i Bekkelagsbassengets dypvann.

Siktedypet var på enkelte stasjoner preget av mye avrenning fra land, eks. Bunnebotn.

I rapporten finnes resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold.

Styret i Fagrådet har i 2012 avholdt åtte styremøter.I tillegg til de ordinære styremøtene,ble det avholdt ett utvidet styremøte angående ”Fremmedvann” der utvalget for vannmiljøtiltak var invitert.

Styret i Fagrådet har i 2011 avholdt syv styremøter. I tillegg ble det avviklet et idémøte om videreføring av ”Strategi 2010” til ”Indre Oslofjord –2030”.

Fagrådets styre har i 2008 avholdt syv styremøter. Årsmøtet 2008 ble holdt i juni og høstmøtet i desember. Fagrådet deltar aktivt i arbeidetmed implementering av EUs vannrammedirektiv.