top image

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det fagelige samarbeidet mellom medlemskommunene

Fagrådets arbeidsoppgaver

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglig samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:

 

  • koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden
  • rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
  • bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene


Fagrådet skal blant annet arbeide med:

 

  • kartlegging av forurensningstilførslene til indre Oslofjord, og overvåking av miljøforholdene i fjorden
  • å etablere og gjennomføre prosjekter hvor det er behov for regionalt samarbeide formidling av felles initiativ overfor overordnede myndigheter, og felles opptreden i saker hvor dette ansees hensiktsmessig
  • etablering av gjensidig informasjon om alle pågående og planlagte tiltak av betydning for indre Oslofjord.
  • formidling av erfaringer knyttet til forvaltningsmessige spørsmål samt fra anlegg, drift og vedlikehold av VA-tekniske installasjoner
  • uttalelser om tiltak som berører indre Oslofjord

Årsmøtet kan bestemme at Fagrådet skal engasjere seg i andre relevante oppgaver.

Fagrådets sammensetning

Fagrådet er sammensatt av to grupper medlemmer; de ordinære og de assosierte. De ordinære medlemmene utgjøres av to faste representanter fra hver kommune ved indre Oslofjord. Som assosierte medlemmer kan opptas inntil to representanter fra hvert av de interkommunale selskapene, fylkeskommunene, fylkesmennene og evt. fra andre organer. Fagrådet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, et styremedlem og lederne for h.h.v. utvalg for miljøovervåkning og utvalg for vannmiljøtiltak.

Etter anbefaling fra styret oppretter Fagrådets utvalg de ulike hovedaktiviteter som skjer i Fagrådets regi. Det daglige arbeid ivaretas av en sekretær ansatt i Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (VAV). Fagrådet betaler VAV for denne tjenesten.

 

Du finner referat fra styremøter og utvalgsmøtene her.

 

Fagrådets medlemmer

Asker, Bærum, Oslo, Nordre Follo, Ås, Nesodden og Frogn kommuner.

 

Fagrådets assosierte medlemmer

Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Nordre Follo renseanlegg, Søndre Follo renseanlegg, Vestfjorden Avløpsselskap (Veas), Indre Oslofjord Fiskerlag, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo Havn KF og Vannområdene PURA, Oslo og Indre Oslofjord Vest.

Utvalgene

På årsmøtet i desember 2003 ble det vedtatt en ny organisering av Fagrådet. Fagrådets arbeid er fra januar 2004 delt på to utvalg.

1. Utvalg for miljøovervåkning
2. Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak

 

Medlemmer i utvalgene - Utvalg for miljøovervåkning

Leder: Toril Giske, VAV Oslo kommune
Medlemmer: Carla Kimmels De Jong, Asker kommune; Gro Angeltveit, Bærum kommune; Martine Hovland Johnsen, Nordre Follo kommune; Øystein Fure Mæhlum, Ås kommune; Ingvild Tandberg, vannområde Indre Oslofjord Vest; Anita Borge, vannområde PURAJustyna Danuta Krajczyk Blikset, vannområde Oslo; Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune; Håvard Hornnæs, Stasforvalteren Viken; Madelen Teigland, Oslo havn; Hilde Johansen, Veas; Stein Fredriksen, Universitetet i Oslo.  Vara for leder: Avklares på neste utvalgsmøte i november 2023.

 

Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak

Leder: Frode Hult, VAV Oslo kommune
Medlemmer: Sigrun Hval Thürmer, Asker kommune; Shima Bagherian, Nordre Follo kommune; Lillan Skuterud, Ås kommune; Louise Wiman, Nesodden kommune; Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune; Jostein Meyer, Bærum kommune. Vara for leder: Eirunn Dvergsnes

 

Utvalgenes arbeid koordineres av daglig leder Elisabeth B. Solheim, Oslo kommune

board image
Fagrådets styre 2023

Leder
Kari Briseid Thingnes, Asker 

Daglig leder

Elisabeth B. Solheim, VAV Oslo 

Styremedlemmer

Trygve Sørbø Kvarme, Ås

Ingvild Marthinsen, Nordre Follo

Toril Giske, VAV Oslo

Frode Hult, VAV Oslo

                         

Varamedlemmer

Knut Bjarne Sætre, Bærum

Niclas Wigforss, Nesodden
 

 

Kontaktinformasjon

Adresse
fagradet@vav.oslo.kommune.no

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
Postboks 4735 Sofienberg
0506 OSLO

Besøksadresse
Herslebs gate 5, 0561 Oslo