top image

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det fagelige samarbeidet mellom medlemskommunene

Fagrådets arbeidsoppgaver

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglig samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:

 

  • koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden
  • rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
  • bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene


Fagrådet skal blant annet arbeide med:

 

  • kartlegging av forurensningstilførslene til indre Oslofjord, og overvåking av miljøforholdene i fjorden
  • å etablere og gjennomføre prosjekter hvor det er behov for regionalt samarbeide formidling av felles initiativ overfor overordnede myndigheter, og felles opptreden i saker hvor dette ansees hensiktsmessig
  • etablering av gjensidig informasjon om alle pågående og planlagte tiltak av betydning for indre Oslofjord.
  • formidling av erfaringer knyttet til forvaltningsmessige spørsmål samt fra anlegg, drift og vedlikehold av VA-tekniske installasjoner
  • uttalelser om tiltak som berører indre Oslofjord

 

Årsmøtet kan bestemme at Fagrådet skal engasjere seg i andre relevante oppgaver.

Fagrådets sammensetning

Fagrådet er sammensatt av to grupper medlemmer; de ordinære og de assosierte. De ordinære medlemmene utgjøres av to faste representanter fra hver kommune ved indre Oslofjord. Som assosierte medlemmer kan opptas inntil to representanter fra hvert av de interkommunale selskapene, fylkeskommunene, fylkesmennene og evt. fra andre organer. Fagrådet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, et styremedlem og lederne for h.h.v. utvalg for miljøovervåkning og utvalg for vannmiljøtiltak.

 

Etter anbefaling fra styret oppretter Fagrådets utvalg de ulike hovedaktiviteter som skjer i Fagrådets regi. Det daglige arbeid ivaretas av en sekretær ansatt i Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (VAV). Fagrådet betaler VAV for denne tjenesten.

 

Fagrådets medlemmer

Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, Frogn kommuner og VIVA IKS (Hurum og Røyken kommuner har inngått samarbeid om offentlige tjenester innenfor vei, vann og avløp via VIVA IKS),

 

Fagrådets assosierte medlemmer

Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Nordre Follo renseanlegg, Søndre Follo renseanlegg, Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), Indre Oslofjord Fiskerlag, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo Havn KF.

Utvalgene

På årsmøtet i desember 2003 ble det vedtatt en ny organisering av Fagrådet. Fagrådets arbeid er fra januar 2004 delt på to utvalg.

 

1. Utvalg for miljøovervåkning
2. Utvalg for vannmiljøtiltak

 

Medlemmer i utvalgene - Utvalg for miljøovervåkning

Leder: Knut Bjørnskau, Ski kommune
Medlemmer: Toril Giske, Oslo kommune; Carla Kimmels De Jong, Asker kommune; Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune; Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus; Randi Aamodt, Oppegård kommune; Stein Fredriksen, Universitetet i Oslo. Vara for leder: Toril Giske

 

Utvalg for vannmiljøtiltak

Leder: Mads Aulie, Bærum kommune
Medlemmer: Honar Ahmed Said, VIVA IKS; Ola Valved, Asker kommune; Magnus Olsen, Oslo kommune; Shima Bagherian, Oppegård kommune; Anne-Marie Holtet, Ski kommune; Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune; Tove Wahl Robertsen, Nesodden kommune; Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune. Vara for leder: Eirunn Dvergsnes

 

Utvalgenes arbeid koordineres av sekretær Svanhild Fauskrud.

board image
Fagrådets styre 2018

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Helga Trømborg, Nesodden
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no