top image

Når det gjelder forurensningssituasjonen i Oslofjorden de siste 25 årene så har utviklingen i all hovedsak vært positiv.

Vassdrags-målinger arrow
Vassdragsmålinger i kommunene

Ved tidligere rapportering av tilførsler har det fremkommet at den største usikkerheten i resultatene skyldes usikkerhet i vannføringsmålingene. Gruppen iverksatte derfor en kontroll av vannføringsmålingene i noen av de viktigste tilførselselvene.

Kontrollmåling og kalibrering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte kontrollmåling og kalibrering i følgende 5 vassdrag: Sandvikselva (Bærum), Øverlandselva (Bærum), Alna (Oslo), Åroselva (Røyken) og Askerelva (Asker), og notat fra arbeidet er levert. Resultatet fra kontrollmålingene varierte fra vassdrag til vassdrag, men gjennomgangen påpekte feil og mangler ved flere av stasjonene. NVE har i sin sammenstilling kommet med forslag til forbedringer der hvor det var nødvendig. Gruppen har brakt resultatene og anbefalingene videre til de aktuelle kommunene.