top image

Når det gjelder forurensningssituasjonen i Oslofjorden de siste 25 årene så har utviklingen i all hovedsak vært positiv.

Indre Oslofjord arrow
Indre Oslofjord

Kartlegging av tilstand og oppfølging av utslipp av tarmbakterier og avløpssøppel til indre Oslofjord

Rapport nr.98 utarbeidet av Aquateam AS på oppdrag fra Fagrådet Rapport fra Aquateam, august 2005 (pdf-fil)

Sammendrag og konklusjoner

Fagrådet for indre Oslofjord engasjerte 2005 Aquateam til å kartlegge dagens tilstand vedrørende utslipp av tarmbakterier og avløpssøppel, og hvordan kommunene og renseanleggene håndterer overløpsutslipp og utslipp fra ledningsnettet.

Prosjektetrapporten beskriver status for tilstanden og arbeidet med å følge opp utslipp av avløpssøppel og tarmbakterier fra overløp og overvann til indre Oslofjord. Når avløpsnettets kapasitet overskrides, ledes forurensende utslipp ut i bekker og elver som renner ut i fjorden. Dette kan føre til at avløpssøppel tilgriser bekker og strender, eller at innholdet av tarmbakterier i vannet overskrider grensene for godt badevann. Avløpssøppel og tarmbakterier kan også skyldes feilkoblinger. Tarmbakterier kan også stamme fra utette avløpsledninger eller dårlige renseløsninger i spredt bebyggelse.

Gjennomførte tiltak har hatt en betydelig positiv effekt i fjorden. I flere kommuner er situasjonen i elver og langs kysten nå så bra at det blir opprettet nye badeplasser og rekreasjonsområder der dette før ikke var mulig på grunn av vannkvaliteten og forsøplingen. Fagrådet foreslår følgende forbedringstiltak med hensyn til problematikken rundt avløpssøppel og bakterieforurensning i området rundt indre Oslofjord:

  1. Minimalisere overløpsutslippene gjennom kontroll og tiltak i eller oppstrøms overløpet.
  2.  Installere skumskjerm eller lignende på overløp.
  3.  Økt innsats for lokal overvannshåndtering og økte krav til utbyggerne om å redusere overvann til nettet fra nye utbyggingsområder.
  4. Mer målrettet innsats på fornyelse av ledningsnettet.
  5. Utarbeidelse av risiko– og sårbarhetsanalyser for overløpsutslipp. Innføring av varslingsrutiner ved pumpehavarier slik at for eksempel badeplasser kan stenges.
  6. Øke innsatsen på opprydding av direkte utslipp fra boliger til vassdrag eller strand.
  7.  God og systematisk dokumentasjon av tilstand, utvikling og tiltaksrettet overvåking for å bedre grunnlaget for effektive tiltak.
  8. Systematisk satsing på høy kompetanse hos alt personell.
  9. Fagrådets forslag til lokal forskrift for utslipp fra båter bør innføres i flere kommuner.
Relevante rapporter
Toktrapport mai 2021
Årsberetningen 2021