top image

Gjennom overvåkingsprogrammet for indre Oslofjord får vi mer kunnskap og dokumentasjon om miljøforholdene i fjorden.

Årsberetninger arrow
Rapporter - Årsberetninger

Fagrådets årsberetning 2015.

Styret i Fagrådet har i 2012 avholdt åtte styremøter.I tillegg til de ordinære styremøtene,ble det avholdt ett utvidet styremøte angående ”Fremmedvann” der utvalget for vannmiljøtiltak var invitert.

Styret i Fagrådet har i 2011 avholdt syv styremøter. I tillegg ble det avviklet et idémøte om videreføring av ”Strategi 2010” til ”Indre Oslofjord –2030”.

Fagrådets styre har i 2010 avholdt åtte styremøter. Årsmøtet for 2010 ble holdt i juni og
høstmøtet i desember.

Fagrådets styre hadde i 2009 syv styremøter. Årsmøtet for 2009 ble holdt i juni på Oset vannrense
anlegg og høstmøtet i desember på Kolben kulturhus, Oppegård.

Fagrådets styre har i 2008 avholdt syv styremøter. Årsmøtet 2008 ble holdt i juni og høstmøtet i desember. Fagrådet deltar aktivt i arbeidetmed implementering av EUs vannrammedirektiv.

Fagrådets styre har i 2007 avholdt fem styremøter, i tillegg til årsmøtet i juni og høstmøtet i desember. Undertegnede ble på årsmøtet i juni valgt som ny leder for Fagrådet.

Fagrådets styre har avholdt sju styremøter og et ordinært årsmøte, samt et ekstraordinært årsmøte i november for å justere vedtektene og få valgt en ny leder av Utvalg for miljøovervåkning.
Fagrådets styre har hatt 7 styremøter, arrangert årsmøte i Oslo med befaring på Operautbyggingen og høstmøte i Frogn rådhus med hovedfokus på miljøkriminalitet.
Fagrådets styre har hatt 9 styremøter, arrangert årsmøtet på Ingierstrand Bad og høstmøte i Askers kulturhus.
Fagrådets styre har holdt 8 styremøter, arrangert rådets årsmøte i Røyken rådhus og kombinert høstmøte med ekstraordinært årsmøte i Vestby rådhus.
Fagrådets styre har avholdt 7 styremøter i 2002, arrangert rådets årsmøte i Oslo Rådhus og høst-møte på VEAS.
Fakta

Årsrapportet blir skrevet 1 gang i året og tar for seg arbeidet som har blitt utført det aktuelle året.