top image

Gjennom overvåkingsprogrammet for indre Oslofjord får vi mer kunnskap og dokumentasjon om miljøforholdene i fjorden.

Andre rapporter arrow
Rapporter - Andre rapporter

3GA- prosjektet

Et tre-generasjoners perspektiv på utformingen av den sentrale avløpsinfrastrukturen rundt Indre Oslofjord mot år 2100.

Fase 1 - Konsekvensene av vedtatte aktiviteter fram til 2020, med forslag til tiltak.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene?
Prosjektets mål er å beskrive status for tilstand en og beskrive arbeidet som utføres med å følge opp utslipp av avløpssøppel og tarmbakterier fra overløp og overvann til indre Oslofjord. Når avløpsnettets kapasitet overskrides, ledes forurensende utslipp ut i bekker og elver som renner ut i fjorden.
25 stasjoner i indre Oslofjord ble undersøkt ved sedimentprofilfotografering (SPI). Dypet på stasjonene var 7-139 m og de fleste stasjoner lå i Bunnefjorden. SPI er en rask metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og bløtbunnsfauna. Undersøkelsen viser at grensen mellom svært dårlige bunnforhold og bunn med bedre forhold og som inneholder bløtbunnsfauna ligger på ca. 60 m dyp i Bunnefjorden.
Fagrådet begynte tidlig å engasjere seg i spørsmål vedrørende forurensning fra fritidsbåter. Allerede i september 1984 nedsatte Fagrådet ”Faggruppe for forurensning fra fritidsbåter”. Faggruppas formål var ”å vurdere forurensningen fra fritidsbåter i indre Oslofjord samt fremme forslag om tiltak for om nødvendig å redusere denne”.

Oversikt over rapporter med tema tilknyttet miljøforhold i Indre Oslofjord (biologisk mangfold, miljøgifter, tilførsler)