top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Dypvanns-fornyelse arrow
Forbedring av dypvannsfornyelsen i Bunnefjorden


Vanligvis skjer en dypvannsfornyelse til Bunnefjorden ca. hvert tredje - fjerde år mens årlig dypvannsfornyelse i Vestfjorden.

Hydrografiske observasjoner viser store oksygenvariasjoner i vannmassene i Indre Oslofjord med unntak av under 70 m i Bunnefjorden hvor oksygenforholdene har vært "svært dårlig" i hele 2017. Oksygenkonsentrasjonen i Bekkelagsbassenget er betydelig bedret etter igangsettelsen av nytt Bekkelaget renseanlegg i 2001. I Vestfjorden, sør for Lysakerfjorden, var det dypvannsfornyelse i løpet av vinteren 2017 - 2018 og våren 2018. Vinteren 2019 var det dypvannsfornyelse i Bunnefjorden.

Bedre egenvektreduksjon

Ved en bedre egenvektsreduksjon i Bunnefjordens dypvann over året øker sannsynligheten for hyppigere dypvannsfornyelser. Dette kan oppnås ved å lede lettere overflatevann ned til dypet av Bunnefjorden. Kunstige tiltak for å forbedre oksygenforholdene i fjorder er gjennomført i mindre skala noen steder i Norge. Med den metode som anbefales forventes ikke noen negative effekter av betydning.