top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Dypvanns-fornyelse arrow
Forbedring av dypvannsfornyelsen i Bunnefjorden


Vanligvis skjer en dypvannsfornyelse til Bunnefjorden ca. hvert tredje år mens årlig dypvannsfornyelse i Vestfjorden.

Hydrografiske observasjoner viser "pulser" med nytt oksygenrikt vanni Vestfjorden i løpet av 2014 og 2015, men omtrent uendrede forhold i Bunnefjorden. Oksygenkonsentrasjonen i Bekkelagsbassenget er betydelig bedret etter igangsettelsen av nytt Bekkelaget renseanlegg i 2001.

Bedre egenvektreduksjon

Ved en bedre egenvektsreduksjon i Bunnefjordens dypvann over året øker sannsynligheten for hyppigere dypvannsfornyelser. Dette kan oppnås ved å lede lettere overflatevann ned til dypet av Bunnefjorden. Kunstige tiltak for å forbedre oksygenforholdene i fjorder er gjennomført i mindre skala noen steder i Norge. Med den metode som anbefales forventes ikke noen negative effekter av betydning.