top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Oksygen-forholdene arrow
Oksygen-forholdene

Oksygenforholdene

Oksygenkonsentrasjonen må være over et nivå for at fisk og andre organismer skal trives. Miljødirektoratet klassifiserer oksygentilstanden i en fjord fra bedre enn høyt mål, større enn 3 ml/l, til dårligere enn lavt mål, som er mindre enn 1 ml/l på 50m og mindre enn 0 ml/l på 50-150 m dyp. Det vil ikke være realistisk å oppnå gode forhold i hele indre Oslofjords dypvann til enhver tid (naturlig begrenset tilførsel av oksygen ved vannutskiftning). Imidlertid var et av målene med rensetekniske tiltak å unngå lengre perioder med råttent vann (hydrogensulfidholdig vann, H2S), hvor fisk og andre organismer kan leve.

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteteni hele området.

Selv om forurensningsbelastningen har avtatt de siste tiårene, er det fremdeles mye "oksygengjeld" i sedimentene.

Oksygenforholdene våren 2018

Dypvannsutskiftning i Vestfjorden både vinteren 2017-2018 og våren 2018 mens ingen  dypvannsfornyelse i Bunnefjorden siden vinteren 2013-2014.  

Oksygenforholdene i Bunnefjorden har gradvis økt gjennom våren 2018. Tilstanden under 70 m var tidligere på året "svært dårlig" men denne grensen er nå flyttet ned til 125 m. H2S målinger i mai viser at grensen for anoksiske forhold er under 150 m. Dette kan indikere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden i løpet av sommeren 2018.  

Oksygenkonsentrasjonen i Vestfjordens dypvann har økt siden midten av 1970-tallet med ytterlig forbedring fra 2001. Fra 2003 har minimumsverdiene på 50-90 m dyp stort sett holdt seg rundt middels mål med unntak av høsten 2007, da det var under lavt mål for en kort periode. Vannsirkulasjonen er generelt god og endringer i oksygenkonsentrasjonen er hovedsakelig relatert til varierende tilførsel av oksygenrikt vann over Drøbakterskelen.

 

Fakta

Oksygenkonsentrasjonen må være over et visst nivå for at fisk og andre organismer skal trives.

Relevante rapporter
Årsberetning 2017