top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Oksygen-forholdene arrow
Oksygen-forholdene

Oksygenforholdene

Oksygenkonsentrasjonen må være over et nivå for at fisk og andre organismer skal trives. Miljødirektoratet klassifiserer oksygentilstanden i en fjord fra bedre enn høyt mål, større enn 3 ml/l, til dårligere enn lavt mål, som er mindre enn 1 ml/l på 50m og mindre enn 0 ml/l på 50-150 m dyp. Det vil ikke være realistisk å oppnå gode forhold i hele indre Oslofjords dypvann til enhver tid (naturlig begrenset tilførsel av oksygen ved vannutskiftning). Imidlertid var et av målene med rensetekniske tiltak å unngå lengre perioder med råttent vann (hydrogensulfidholdig vann, H2S), hvor fisk og andre organismer kan leve.

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteteni hele området.

Undersøkelser av naturtilstanden, foraminiferundersøkelsen, viser generelt gode oksygenforhold i fjorden frem til slutten av 1800-tallet. Menneskelig påvirkning har ført til redusert oksygen i bunnvannet, sannsynligvis som følge av økt tilførsel av næringssalter og oganisk materiale. Selv om forurensningsbelastningen har avtatt de siste tiårene, er det fremdeles mye "oksygengjeld" i sedimentene.

Oksygenforholdene våren 2018

Fra desember 2017 til april 2018 var det en dypvannsutskiftning i Vestfjorden.  I Bunnefjorden var det dypvannsfornyelse vinteren 2019.

Oksygenforholdene i Bunnefjorden har gradvis økt gjennom våren 2018. Tilstanden under 70 m var tidligere på året "svært dårlig" men denne grensen er nå flyttet ned til 125 m. H2S målinger i mai viser at grensen for anoksiske forhold er under 150 m. Dette kan indikere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden i løpet av sommeren 2018.  

Oksygenkonsentrasjonen i Vestfjordens dypvann har økt siden midten av 1970-tallet med ytterlig forbedring fra 2001. Fra 2003 har minimumsverdiene på 50-90 m dyp stort sett holdt seg rundt middels mål med unntak av høsten 2007, da det var under lavt mål for en kort periode. Vannsirkulasjonen er generelt god og endringer i oksygenkonsentrasjonen er hovedsakelig relatert til varierende tilførsel av oksygenrikt vann over Drøbakterskelen.

Oksygenutvikling i dypvannet i Vestfjorden (Dk1) og Bunnefjorden (Ep1) i perioden 2000-2018.

Fakta

Oksygenkonsentrasjonen må være over et visst nivå for at fisk og andre organismer skal trives.

Relevante rapporter
Toktrapport februar 2021