top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Oksygen-forholdene arrow
Oksygen-forholdene

Oksygenforholdene

Oksygenkonsentrasjonen må være over et nivå for at fisk og andre organismer skal trives. Miljødirektoratet klassifiserer oksygentilstanden i en fjord fra bedre enn høyt mål, større enn 3 ml/l, til dårligere enn lavt mål, som er mindre enn 1 ml/l på 50m og mindre enn 0 ml/l på 50-150 m dyp. Det vil ikke være realistisk å oppnå gode forhold i hele indre Oslofjords dypvann til enhver tid (naturlig begrenset tilførsel av oksygen ved vannutskiftning). Imidlertid var et av målene med rensetekniske tiltak å unngå lengre perioder med råttent vann (hydrogensulfidholdig vann, H2S), hvor fisk og andre organismer kan leve.

Gode oksygenforhold er viktig for å opprettholde biodiversiteteni hele området.

Selv om forurensningsbelastningen har avtatt de siste tiårene, er det fremdeles mye "oksygengjeld" i sedimentene.

Oksygenforholdene våren 2017

Dypvannsutskiftning i Vestfjorden både våren 2016 og vinteren 2016-2017 mens ingen  dypvannsfornyelse i i Bunnefjorden siden vinteren 2013-2014.  

Oksygenforholdene i Bunnefjorden viser en klar endring fra 2001, omtrent samtidig som dyputslippet fra det nye Bekkelaget renseanlegg ble satt i drift. Siden dengang har forholdene på ca. 50 m dyp stort sett oppfylt høyt mål, dvs over 2 ml/l, mens det tidligere kunne være sulfidutvikling opp til dette dyp. Fra 25-50 m har oksygenkonsentrasjonen etter år 2000 stort sett oppfylt minst lavt mål, som er 1 ml/l. I 2016 var det svært dårlige oksygenforhold gjennom hele året i de dypere deler av Bunnefjorden.

Oksygenkonsentrasjonen i Vestfjordens dypvann har økt siden midten av 1970-tallet med ytterlig forbedring fra 2001. Fra 2003 har minimumsverdiene på 50-90 m dyp stort sett holdt seg rundt middels mål med unntak av høsten 2007, da det var under lavt mål for en kort periode. I hele 2016 og tom mai 2017 har det vært "gode" til "svært gode" oksygenforhold i Vestfjorden. 

 

Fakta

Oksygenkonsentrasjonen må være over et visst nivå for at fisk og andre organismer skal trives.

Relevante rapporter
Årsberetning for 2014