top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Rekefangst arrow
Rensetiltak har ført til mer reker i fjorden

Siden 1952 har det vært utført forsøksfangst av reker med sledetrekk langs bunnen i fjorden. Etter ekstremt dårlige fangster fra 1970 til midt på 1980-tallet viser undersøkelser at det ved oksygenkonsentrasjoner under 1 ml/l normalt ikke forekommer reker. Ved oksygenkonsentrasjoner mellom 1 og 2 ml/l kan det forekomme noe reker mens ved konsentrasjoner på 2,5 - 3 ml/l er det relativit høyt individ- og artsantall.

Reker ble observert ved bunnen i Bunnefjorden i 2011 men oksygensituasjonen forverret seg i 2012 og ingen reker ble observert. På grunn av lave oksygenkonsentrasjoner, <1 ml/L, ble ikke to stasjoner i Bunnefjorden prøvetatt i 2015.

I 2013 ble det igjen observert en del reker i Bunnefjorden ved Helleviktangen. I 2013 var det mange reker i fjorden, uvanlig mange arter i forhold til tidligere ved Hellvik i Bunnefjorden og i Lysakerfjorden mens tilnærmet normalt ved Steilene, Vesthullet, Gråøya og litt færre ved Elle.

Forekomsten av reker i 2014 var som forventet ut i fra gjennomsnittet for perioden 2000-2012, men lavere enn det som ble observert i 2013. I 2015 ble flest reker funnet i Lysakerfjorden og i Gråøyrenna, få individer ved Vesthullet og i Drøbaksundet og ingen reker ved Steilene, som er resultat av moderat til dårlige oksygenforhold i perioden august til desember 2015 i Vestfjorden samt svært dårlige oksygenforhold gjennom hele året i de dypere deler av Bunnefjorden.

 

 

Fakta

Siden 1952 har det vært utført forsøksfangst av reker med sledetrekk langs bunn i fjorden.