top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Toktrapporter arrow
Toktrapporter

Toktrapporter

Det gjennomføres seks tokt i året hvor de foretas målinger i Indre Oslofjord. Toktrapportene tar for seg de umiddelbare resultatene fra gjennomførte tokt og har fokus på oksygenforhold og dypvannsfornyelse. Undersøkelsene fra 1990 til 2014 ble utført av NIVA, mens fra og med 2015 til 2018 ble undersøkelsene utført av Norconsult. Fra 2019 utføres undersøkelsene av NIVA.

Oppsummering (oppdatert 12.9.2019) - Oksygenforhold vinteren - sommeren 2019.

Den årlige oksygenvariasjonen er tydelig i Vestfjorden.

Oksygenforholdene har blitt bedre etter innføring av rensetekniske tiltak på midten av 1980-tallet.

Dypvannet fornyelsen vanligvis gjennom tilførsel av tyngre sjøvann fra ytre Oslofjord og Skagerak om vinteren og tidlig vår. Lange og kalde vintre med vind fra nord er gunstig for å få til en dypvannsutskiftning i fjorden, som igjen påvirker oksygenforholdene.  Oksygenkonsentrasjonen avtar i stagnasjonsperioden sommer/høst.

I Vestfjorden skjer dypvannsfornyelsen årlig, mens ca. hvert tredje-fjerde år i Bunnefjorden under 50 - 60 meter.  Dette gir lavere konsentrasjon og lengre perioder uten oksygen i dypvannet. I Bunnefjorden var det dypvannsfornyelse i 2013 og ny dypsvannsfornyelse vinteren 2019.

Før etableringen av det nye Bekkelaget renseanlegg høsten 2001 var det ofte hygrogen-sulfidholdig vann og generelt dårligere oksygenforhold i Bekkelagsbassenget. Siden 2001 har oksygenkonsentrasjonen vært betydelig bedre fra 50 m dyp og opp til 25-30 m dyp.

Vinteren 2017 - 2018 og våren 2018 fant det sted en dypvannsfornyelse i Vestfjorden. Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden vinteren 2019. I Bærumsbassenget er det også svært dårlige oksygenforhold, nesten ikke oksygen til stede i vannmassen under ca. 22 meters dyp 

Siktedyp

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Siktedypet målt i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn i 2017.

Mer informasjon og figurer som belyser forholdene finnes i rapportene.

For å komme til toktrapporter klikk her

Fakta

Det gjennomføres seks tokt i året hvor det foretas målinger spesielt med hensyn på oksygenforhold og dypvannsfornyelse i indre Oslofjord. I tillegg utføres det en rekke mindre tokt gjennom året hvor overflatevannets kvalitet er i fokus.

Relevante rapporter
Toktrapport 8.mai 2014
Toktrapport fra tokt 18.8.2014
Toktrapport fra tokt 15. oktober 2014
Rapport fra tokt 8.desember 2014
Toktrapport fra 14.04.2015
Toktrapport fra 12.5.2015
Toktrapport fra 10.8.2015
Toktrapport fra 12.10.2015
Toktrapport fra 7.12.2015
Toktrapport fra 24.02.2016
Toktrapport fra 11.april 2016
Toktrapport fra 19.05.2016
Toktrapport fra 18.08.2016
Toktrapport fra 7.12.16
Toktrapport fra 20.02.2017
Toktrapport 18.04.2017
Toktrapport fra 15.05.17
Toktrapport fra 14.8.2017
Toktrapport fra 17.10.2017
Toktrapport fra 14.12.2017
Toktrapport 21.02.2018
Toktrapport 17.04.2018
Toktrapprt fra 15.05.2018
Toktrapport 27.8.2018
Toktrapport 8.10.2018
Toktrapport 3.12.2018
Rapport fra tokt 7.og 28.2.2019
Toktrapport 23.4.2019
Toktrapport fra 20.5.2019
Toktrapport fra 22.-23.8.2019
Toktrapport fra 16.12.2019
Toktrapport 10.2.2020
Toktrapport fra 21.4.2020
Rapport for tokt fra mai til august 2020
Rapport for tokt til og med september 2020
Toktrapport februar 2021
Toktrapport mars og april 2021
Toktrapport mai 2021
Toktrapport Indre Oslofjord Mai og juni 2021
Toktrapport august