top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Toktrapporter arrow
Toktrapporter

Toktrapporter

Det gjennomføres seks tokt i året hvor de foretas målinger i Indre Oslofjord. Toktrapportene tar for seg de umiddelbare resultatene fra gjennomførte tokt og har fokus på oksygenforhold og dypvannsfornyelse. Undersøkelsene fra 1990 til 2014 ble utført av NIVA, mens fra og med 2015 utføres undersøkelsene av Norconsult.

Oppsummering (oppdatert 4.7.2018) - Oksygenforhold vinteren - våren 2018.

Den årlige oksygenvariasjonen er tydelig i Vestfjorden.

Oksygenforholdene har blitt bedre etter innføring av rensetekniske tiltak på midten av 1980-tallet.

Dypvannet fornyelsen vanligvis gjennom tilførsel av tyngre sjøvann fra ytre Oslofjord og Skagerak om vinteren og tidlig vår. Lange og kalde vintre med vind fra nord er gunstig for å få til en dypvannsutskiftning i fjorden, som igjen påvirker oksygenforholdene.  Oksygenkonsentrasjonen avtar i stagnasjonsperioden sommer/høst.

I Vestfjorden skjer dypvannsfornyelsen årlig, mens ca. hvert tredje-fjerde år i Bunnefjorden under 50 - 60 meter. Dette gir lavere konsentrasjon og lengre perioder uten oksygen i dypvannet. I Bunnefjorden har det ikke vært H2S-utvikling på 80 meters dyp siden 2001, som sannsynligvis er en effekt av rensetiltakene.

Før etableringen av det nye Bekkelaget renseanlegg høsten 2001 var det ofte hygrogen-sulfidholdig vann og generelt dårligere oksygenforhold i Bekkelagsbassenget. Siden 2001 har oksygenkonsentrasjonen vært betydelig bedre fra 50 m dyp og opp til 25-30 m dyp.

Vinteren 2017 - 2018 og våren 2018 fant det sted en dypvannsfornyelse i Vestfjorden. Det var ingen dypvannsfornyelse i Bunnefjorden vinteren 2017 - 2018, kun noe utskiftning av vannmassene på ca. 20 - 60 meters vanndyp. I Bærumsbassenget er det også svært dårlige oksygenforhold under 20 meters dyp men i 2017 var det enkelte korte episoder med forbedrede oksygenforhold, bl.a. våren 2017.

Siktedyp

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Siktedypet målt i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn i 2017.

Mer informasjon og figurer som belyser forholdene finnes i rapportene.

For å komme til toktrapporter klikk her

Fakta

Det gjennomføres seks tokt i året hvor det foretas målinger spesielt med hensyn på oksygenforhold og dypvannsfornyelse i indre Oslofjord. I tillegg utføres det en rekke mindre tokt gjennom året hvor overflatevannets kvalitet er i fokus.

Relevante rapporter
Toktrapport 8.mai 2014
Toktrapport fra tokt 18.8.2014
Toktrapport fra tokt 15. oktober 2014
Rapport fra tokt 8.desember 2014
Toktrapport fra 14.04.2015
Toktrapport fra 12.5.2015
Toktrapport fra 10.8.2015
Toktrapport fra 12.10.2015
Toktrapport fra 7.12.2015
Toktrapport fra 24.02.2016
Toktrapport fra 11.april 2016
Toktrapport fra 19.05.2016
Toktrapport fra 18.08.2016
Toktrapport fra 7.12.16
Toktrapport fra 20.02.2017
Toktrapport 18.04.2017
Toktrapport fra 15.05.17
Toktrapport fra 14.8.2017
Toktrapport fra 17.10.2017
Toktrapport fra 14.12.2017
Toktrapport 21.02.2018
Toktrapport 17.04.2018
Toktrapprt fra 15.05.2018
Toktrapport 27.8.2018
Toktrapport 8.10.2018
Toktrapport 3.12.2018
Rapport fra tokt 7.og 28.2.2019
Toktrapport 23.4.2019
Toktrapport fra 20.5.2019