top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Overflatelag arrow
Overflatelag

I NIVA's Aqua Monitor-portal legges overvåkningsdata ut fortløpende. Siktedyp og temperatur for stasjonene Bekkelagsbassenget, Bærumsbassenget, Havnebassenget, Lysakerfjorden, Solvikbukta, Steilene og Svartskog i Oslofjorden bli lagt ut hver uke.
Klikk deg inn på Niva vannovervåkingsystem - Aquamonitor

Siktedypet har blitt forbedret siden 1970-årene.

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Mye planteplankton/partikler gir dårlig siktedyp. Det har vært en gradvis økning i siktedypet fra 1970-tallet og frem til i dag, størst økning i siktedypet fra 1970-tallet finner man i Lysakerfjorden, Oslo indre havn og Bunnefjorden. Siktdypet i mai 2016 var dårligere enn på samme tid i 2015. Forbedringen av siktedypet er en følge av gjennomførte rensetekniske tiltakene. Plante- og dyrelivet i grunnvanns-samfunnene har blitt rikere de senere årene. 

Klassifiserte resultater av klorofyll a og næringssalter viser at tilstanden i de øvre vannmassene stort sett ligger i tilstandsklasse "god" og "meget god" i sommerperioden, med unntak av Bunnebotn og Oslo Havn. For klorofyll a ser man at den nedadgående trenden fra 1973 til 2010 har stagnert og klorofyllkonsentrasjonen har hatt en svak økning i siste måleperiode fra 2011-2015, men det er for tidlig å si om dette er en trend som vil vedvare. I 2015 var det ingen våroppblomstring, høyest var oppblomstringen om sommeren og høsten i alle vannforekomstene.

 

Figuren viser midlere siktdyp på ulike stasjoner i periodene 1973-1982, 1983-1990, 1991-2001, 2002-2010 og 2014 .

 

 

Fakta

Siktdypet i mai 2016 er dårligere enn i mai 2015.  Over tid har det vært en jevn forbedring av siktedypet.

Relevante rapporter
Årsberetning for 2014