top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Overflatelag arrow
Overflatelag

I NIVA's Aqua Monitor-portal legges overvåkningsdata ut fortløpende. Siktedyp og temperatur for stasjonene Bekkelagsbassenget, Bærumsbassenget, Havnebassenget, Lysakerfjorden, Solvikbukta, Steilene og Svartskog i Oslofjorden bli lagt ut hver uke.
Klikk deg inn på Niva vannovervåkingsystem - Aquamonitor

Siktedypet har blitt forbedret siden 1970-årene.

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Mye planteplankton/partikler gir dårlig siktedyp. Det har vært en gradvis økning i siktedypet fra 1970-tallet og frem til i dag, størst økning i siktedypet fra 1970-tallet finner man i Lysakerfjorden, Oslo indre havn og Bunnefjorden. Siktedypet i august 2019 var klart dårligst innenfor Osloøyene og i Bærumsbassenget, som sannsynligvis skyldes flomvannet i forkant av toktet. Siktedypet var høyt i Bunnebotten, som tyder på lite avrenning fra Årungen. Best sikt var det i sentrale deler av Vestfjorden og Bunnefjorden.

Forbedringen av siktedypet er en følge av gjennomførte rensetekniske tiltakene. Plante- og dyrelivet i grunnvanns-samfunnene har blitt rikere de senere årene. 

Klassifiserte resultater av klorofyll a og næringssalter viser at tilstanden i de øvre vannmassene stort sett ligger i tilstandsklasse "god" og "meget god" i sommerperioden. Tilstanden er generelt dårligere i vinterperioden hvor flere av parametrene har konsentrasjoner som tilsvarer moderat og dårlig tilstand. For klorofyll a ser man at den nedadgående trenden fra 1973 til 2010 har stagnert og klorofyllkonsentrasjonen har hatt en svak økning i siste måleperiode fra 2011-2017, men det er for tidlig å si om dette er en trend som vil vedvare. I 2019 var det i slutten av april en kraftig våroppblomstring i hele fjorden som hadde sin topp på 7-8 m dyp. Oppblomstringen var dominert av de to kiselalgeslektene  Skeletonema og Chaetoceros. Det var en ny oppblomstring rundt 5 m i begynnelsen av juni.

 

 

 

Årlige variasjoner i gjennomsnittlig sommersiktedyp i perioden 2010-2018 på utvalgte stasjoner i Indre Oslofjord.

 

 

Fakta

Siktdypet i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn i 2017.