top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Overflatelag arrow
Overflatelag

I NIVA's Aqua Monitor-portal legges overvåkningsdata ut fortløpende. Siktedyp og temperatur for stasjonene Bekkelagsbassenget, Bærumsbassenget, Havnebassenget, Lysakerfjorden, Solvikbukta, Steilene og Svartskog i Oslofjorden bli lagt ut hver uke.
Klikk deg inn på Niva vannovervåkingsystem - Aquamonitor

Siktedypet har blitt forbedret siden 1970-årene.

Siktedypet i fjorden varierer gjennom året med hvor mye planteplankton og partikler som finnes i vannmassene. Mye planteplankton/partikler gir dårlig siktedyp. Det har vært en gradvis økning i siktedypet fra 1970-tallet og frem til i dag, størst økning i siktedypet fra 1970-tallet finner man i Lysakerfjorden, Oslo indre havn og Bunnefjorden. Siktedypet i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn 2017. Forbedringen av siktedypet er en følge av gjennomførte rensetekniske tiltakene. Plante- og dyrelivet i grunnvanns-samfunnene har blitt rikere de senere årene. 

Klassifiserte resultater av klorofyll a og næringssalter viser at tilstanden i de øvre vannmassene stort sett ligger i tilstandsklasse "god" og "meget god" i sommerperioden. Tilstanden er generelt dårligere i vinterperioden hvor flere av parametrene har konsentrasjoner som tilsvarer moderat og dårlig tilstand. For klorofyll a ser man at den nedadgående trenden fra 1973 til 2010 har stagnert og klorofyllkonsentrasjonen har hatt en svak økning i siste måleperiode fra 2011-2017, men det er for tidlig å si om dette er en trend som vil vedvare. I 2017 var  det en kraftig våroppblomstring mars-april av dinoflagellaten Prorocentrum minimum og de to kiselalgene Skeletonema sp. og Pseudo-nitzschia sp. Oppblomstringen ga grønn-brunt vann i Indre Oslofjord og svært dårlig siktedyp på alle stasjoneri Bærumsbassenget og innover i fjorden. I Vestfjorden var det en oppblomstring av kiselalger midtsommers og på høsten en ny oppblomstring av dinoflagellater, som ikke var like kraftig som om våren. I Bunnefjorden kom oppblomstringen av kiselalger senere på sommeren og det ble ikke registrert den samme høstoppblomstringen av dinoflagellater som i Vestfjorden.

 

Figuren viser midlere siktdyp på ulike stasjoner i periodene 1973-1982, 1983-1990, 1991-2001, 2002-2010 og 2014 .

 

 

Fakta

Siktdypet i mai 2018 var bra og i de fleste tilfeller bedre enn i 2017. 

Relevante rapporter
Årsberetning 2017